Informatie, beleid en verantwoording

Over Stichting Bed&Zorg Maasland 2023 – 2026

 

RSIN: 865239563
KvK-nummer: 90200012
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Bed en Zorg Maasland
E-mailadres: info@bedenzorgmaasland.nl
Postadres: Commandeurskade 14, 3155 AD Maasland

Datum oprichting: 12 mei 2023
Activiteiten SBI-code: 97302-Verzorgingshuizen
Het beschikbaar stellen van een of meer woningen/verblijfsruimtes voor kortdurend verblijf met zorg voor inwoners van Maasland en omstreken.

Bestuur:
Linsen, B.G. Voorzitter
Nyns, R.H.A. Secretaris
Peeters, R.C.R.M Penningmeester

Wat is Bed&Zorg

Stichting Bed&Zorg is in 2023 opgericht en op 3 november 2023 officieel geopend. Bed&Zorg biedt precies zoals de naam zegt een bed met professionele zorg in een daarvoor ingericht 3 kamer appartement in een beschermd wooncomplex voor senioren.

Voor wie is Bed&Zorg?

Bed&Zorg biedt op geleide van een verwijzing van de huisarts een tijdelijk logeeradres, enkele weken, binnen de eigen gemeente Maasland voor een zieke die van zorg afhankelijk is en waarvoor de zorg thuis tijdelijk niet- of onvoldoende gewaarborgd is. Bed&Zorg is vooral ook bedoeld om overbelaste mantelzorgers tijdelijk te ontzien, zodat de mantelzorger op adem kan komen of op vakantie kan gaan.

Wat biedt Bed&Zorg

De Stichting Bed&Zorg biedt het appartement aan. Dit appartement is comfortabel ingericht en beoogt een logeeradres zoveel mogelijk  “als thuis” te zijn. De slaapkamer is voorzien van een verpleegbed en de overige benodigdheden voor verpleegkundige zorg. Ook de doucheruimte is daarvoor ingericht. De woonkamer en een keukenpantry zijn van alle gemakken voorzien, zoals onder meer een sta-op stoel. Ook is er een logeerkamer in het appartement voor het geval een naaste bij de zieke wil blijven slapen. Stichting Bed&Zorg is uitsluitend verantwoordelijk voor het appartement en de inrichting en heeft geen invloed op indicatiestelling of zorginhoudelijke aspecten.

Wie levert de zorg?

De Verpleegkundige zorg wordt geleverd door de wijkverpleegkundigen en de geneeskundige zorg wordt geleverd door de (eigen) huisarts. De zorg wordt uit de respectievelijke wetten gefinancierd. (WLZ, WMO, ZvW). De maaltijdvoorziening wordt verzorgd door een professionele partij (Puur en Heerlijk te Maasland). De kosten van de maaltijden zijn voor rekening van Stichting Bed&Zorg. Voorts beschikt Bed&Zorg over een aantal ondersteunende vrijwilligers, die op afroep beschikbaar zijn.

Heeft Bed&Zorg draagvlak?

Stichting Bed&Zorg mag zich vanaf het prilste moment van het initiatief op brede steun verheugen.
Stichting Wonen Midden-Delfland stelde het appartement voor huur door Bed&Zorg beschikbaar. De Gemeente Midden-Delfland gaf toestemming om het appartement aan de bestaande woningvoorraad voor ons doel te onttrekken, en het benodigde kapitaal voor de inrichting werd snel via donaties verkregen.

Hoe is de Financiering tot stand gekomen?

Stichting Het Groene Kruis Maasland staat de komende drie jaar garant voor de huur van het appartement, de kosten voor nutsvoorzieningen alsmede voor onderhoud en inrichting.
De inrichting kon verder worden gefinancierd uit giften van Lionsclub Maasland, Rotary Maassluis-Maasland, Stichting 1818 en Stichting Loswal de Bonnen.

Hoe komt Stichting Bed&Zorg de komende jaren aan inkomsten?

Stichting Bed&Zorg rekent voor verblijf en voeding een bescheiden eigen bijdrage van €45,- per dag. Voor mensen die deze eigen bijdrage niet kunnen betalen zal Stichting Bed&Zorg een voorziening opnemen zodat de kosten nooit een drempel zullen vormen.  Deze € 45,- is niet kostendekkend.
De huurkosten zijn voor de komende drie jaren gegarandeerd doordat Stichting Het Groene Kruis Maasland daarvoor borg staat. Wij streven ernaar om met behulp van donaties en giften van de Maaslandse bevolking, ondernemers en serviceclubs, en hopelijk ook een bijdrage van de zorgverzekeraar tot een kostendekkende exploitatie te komen.

Beloningsbeleid

Bed&Zorg is een Stichting en kan rekenen op een bestuur dat zich geheel belangeloos inzet voor het doel. Ook is er een pool van vrijwilligers die de gasten van Bed&Zorg als zij dat wensen met allerlei diensten zullen ondersteunen. De vrijwilligers zullen daarvoor maximaal de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding ontvangen. De kosten bestaan dus grotendeels uit de huur, energie en onderhoud van het appartement en de inboedel. Ook aan de maaltijdvoorziening zijn kosten verbonden. 

Het beheer van het vermogen van Stichting Bed&Zorg

Het eigen vermogen zal voor het gestelde doel en de daarbij behorende kosten niet bijzonder groot zijn. Het vermogen zal dan ook op onze bank(spaar)rekeningen staan en door het bestuur worden beheerd. Er zal geen sprake zijn van beleggingen. 

Financiële verantwoording

De donaties van Lionsclub Maasland, Rotary Maassluis-Maasland, Stichting Loswal de Bonnen en Fonds 1818 maakten het mogelijk om het appartement op te knappen en volledig in te richten met comfortabel meubilair en verpleegvoorzieningen. Stichting het Groene Kruis heeft de huur van het appartement gefinancierd en staat daarvoor de komende 3 jaar garant.
De financiële verantwoording voor het (gedeeltelijke) boekjaar 2023 volgt begin 2024.

Uitgevoerde activiteiten in 2023

Het jaar 2023 heeft voornamelijk in het teken gestaan van de voorbereiding op de oprichting van Stichting Bed&Zorg, het beschikbaar krijgen van het appartement en het werven van fondsen.

Toen duidelijk werd dat Bed&Zorg dankzij toezeggingen van de diverse donateurs daadwerkelijk over het noodzakelijke investeringskapitaal zou komen te beschikken is voortvarend te werk gegaan met het opknappen en inrichten van het appartement en het organiseren en borgen van de randvoorwaarden zoals de wijkverpleegkundige zorg, de alarmering en de overige noodzakelijke verpleegvoorzieningen. 3 november is Bed&Zorg officieel geopend en reeds kort daarna kon de eerste gast worden ontvangen. Ook is gewerkt aan het ontwerpen van het logo en de bouw van de website.

Activiteiten 2024 en verder

Het jaar 2024 zal in het teken staan van de verdere kwalitatieve ontwikkeling van Bed&Zorg. Te verwachten is dat nu Bed&Zorg operationeel is, van de voorgenomen evaluaties met gasten, zorgprofessionals en vrijwilligers informatie zal worden verkregen die verdere verbetering van de zorg, het verblijf en van de diverse processen mogelijk maken. Ook zal in 2024 in overleg met de preferente zorgverzekeraar en de gemeente Midden-Delfland gezocht worden naar een meer structurele dekking van de exploitatiekosten.

bubbel Bed en zorg maasland kopje thee